Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m., tjänstemän privat sektor (SLP) efter utbildningsinriktning SUN 2000 och kön. År 2001 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

utbildningsinriktning SUN 2000

Totalt 11 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65-66 i undersökningen.
Från och med 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Från och med 2008 års undersökning har klassificerats näringsgren enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Tidigare har SNI 2002 använts. Övergången till SNI 2007 stör jämförelser med tidigare års statistikuppgifter, dels p.g.a. en förändrad struktur i urvalet, dels p.g.a. att redovisningsgrupperingen efter näringsgren förändrats.
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
utbildningsinriktning SUN 2000
Klassificering sker efter personens högsta utbildning enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) utgiven av SCB. Uppgift om individens utbildning har hämtats från SCB:s utbildningsregister. Mer information om Svensk utbildningsnomenklatur finns på hemsidan www.scb.se/klassifikationer/sun.asp
år
2006
Lön per utbildningsinriktning år 2006-2010 har korrigerats 2012-08-31.
2007
Lön per utbildningsinriktning år 2006-2010 har korrigerats 2012-08-31.
2008
Lön per utbildningsinriktning år 2006-2010 har korrigerats 2012-08-31.
2009
Lön per utbildningsinriktning år 2006-2010 har korrigerats 2012-08-31.
2010
Lön per utbildningsinriktning år 2006-2010 har korrigerats 2012-08-31.
tabellinnehåll
Anställda
Anställda avser de som ingår i löneundersökningen, uppgifterna är avrundade. Följande anställda ingår inte i populationen - Avlönade elever/praktikanter/lärlingar - Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda med okänd avtalad och arbetad tid. - Övriga personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat. - Styrelsemedlemmar som ej i övrigt tjänstgör i organisationen/företaget - Cirkelledare/timanställda lärare med enstaka undervisningstimmar utspridda över terminen. - Ombordanställda/utlandsanställda.
Anställda
Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer dessutom finansiella aktiebolag och institutioner. Hit räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställda definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern 18-64 år som arbetat minst en timme under mätperioden. Som tjänstemän definieras anställda tillhörande SACO/ TCO avtalsområde samt vissa yrkesgrupper som går under medarbetaravtal.
Anställda, 95 procent konfidensintervall
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ± . Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om antalet anställda är 12000 och konfidensintervallet 2500 innebär det att antalet anställda som skulle ha erhållits vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 12000 ± 2500, alltså mellan 9500 och 14500.
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), kronor
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön) avser överenskommen fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestationslön och ackordslön, provision, bonus och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), kronor
Lön för arbetad tid avser tid- och prestationslön samt ob-/skiftillägg och tillägg för risk,smuts,värme och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön (totallön), kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön (totallön), 95 procent konfidensintervall, kronor
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ±. Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om månadslönen är 19000 och konfidensintervallet 300 innebär det att den månadslön som skulle ha erhålls vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 19000 ± 300, alltså mellan 18700 och 19300.
Totallön, undre kvartil, kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Totallön, median, kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Totallön, övre kvartil, kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig ålder
Med ålder avses uppnådd ålder under mätperioden.
tabellinnehåll: Genomsnittlig ålder , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506
tabellinnehåll: Anställda, 95 procent konfidensintervall , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506
tabellinnehåll: Genomsnittlig månadslön (totallön), 95 procent konfidensintervall, kronor , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506
tabellinnehåll: Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), kronor , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506
tabellinnehåll: Totallön, median, kronor , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506
tabellinnehåll: Totallön, övre kvartil, kronor , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506
tabellinnehåll: Totallön, undre kvartil, kronor , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506
tabellinnehåll: Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), kronor , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506
tabellinnehåll: Genomsnittlig månadslön (totallön), kronor , år: 2011
Till 2011 års version av utbildningsregistret har det skett en revidering av beräkningar gällande utbildningsnivå samt utbildningsinriktning. Detta kan påverka vissa redovisningsgrupper. För mer info se http://www.scb.se/UF0506

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-17
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Anställda:
antal
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
antal
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön (totallön), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön (totallön), 95 procent konfidensintervall, kronor:
kronor
Totallön, undre kvartil, kronor:
kronor
Totallön, median, kronor:
kronor
Totallön, övre kvartil, kronor:
kronor
Genomsnittlig ålder:
ålder
Referenstid
Anställda:
År
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
År
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön (totallön), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön (totallön), 95 procent konfidensintervall, kronor:
År
Totallön, undre kvartil, kronor:
År
Totallön, median, kronor:
År
Totallön, övre kvartil, kronor:
År
Genomsnittlig ålder:
År
Datatyp
Anställda:
Stock
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
Stock
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön (totallön), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön (totallön), 95 procent konfidensintervall, kronor:
Stock
Totallön, undre kvartil, kronor:
Stock
Totallön, median, kronor:
Stock
Totallön, övre kvartil, kronor:
Stock
Genomsnittlig ålder:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda:
Nej
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), 95 procent konfidensintervall, kronor:
Nej
Totallön, undre kvartil, kronor:
Nej
Totallön, median, kronor:
Nej
Totallön, övre kvartil, kronor:
Nej
Genomsnittlig ålder:
Nej
Säsongsrensad
Anställda:
Nej
Anställda, 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (lön för arbetad tid), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), 95 procent konfidensintervall, kronor:
Nej
Totallön, undre kvartil, kronor:
Nej
Totallön, median, kronor:
Nej
Totallön, övre kvartil, kronor:
Nej
Genomsnittlig ålder:
Nej
Skapad datum
2020-02-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103I2