Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m., tjänstemän inom privat sektor (SLP) efter yrke (4-siffrig SSYK 2012) och kön. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Yrke (SSYK 2012)

Totalt 432 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012). SSYK2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras med avseende på lön per yrke.
Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65-66 i undersökningen.
Från och med 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Från och med 2008 års undersökning har klassificerats näringsgren enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Tidigare har SNI 2002 använts. Övergången till SNI 2007 stör jämförelser med tidigare års statistikuppgifter, dels p.g.a. en förändrad struktur i urvalet, dels p.g.a. att redovisningsgrupperingen efter näringsgren förändrats.
tabellinnehåll
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP)
Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer dessutom finansiella aktiebolag och institutioner. Hit räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställda definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern 18-64 år som arbetat minst en timme under mätperioden. Som tjänstemän definieras anställda tillhörande SACO/ TCO avtalsområde samt vissa yrkesgrupper som går under medarbetaravtal.
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP)
Anställda avser de som ingår i löneundersökningen, uppgifterna är avrundade. Följande anställda ingår inte i populationen - Arbetstagare som inte arbetat någon del av mätperioden - Avlönade elever/praktikanter/lärlingar - Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda med okänd avtalad och arbetad tid - Övriga personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat - Styrelsemedlemmar som ej i övrigt tjänstgör i organisationen/företaget - Cirkelledare/timanställda lärare med enstaka undervisningstimmar utspridda över terminen - Ombordanställda/utlandsanställda
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ± . Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om antalet anställda är 12000 och konfidensintervallet 2500 innebär det att antalet anställda som skulle ha erhållits vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 12000 ± 2500, alltså mellan 9500 och 14500.
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP)
Med ålder avses uppnådd ålder under mätperioden.
Genomsnittlig månadslön, (tid o prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Genomsnittlig månadslön (tid och prestationslön) avser överenskommen fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestationslön och ackordslön, provision, bonus och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön, (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Lön för arbetad tid avser tid- och prestationslön samt ob-/skiftillägg och tillägg för risk,smuts,värme och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ±. Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om månadslönen är 19000 och konfidensintervallet 300 innebär det att den månadslön som skulle ha erhålls vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 19000 ± 300, alltså mellan 18700 och 19300.
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), undre kvartil
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), median
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), övre kvartil
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-19
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP):
antal
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
antal
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
ålder
Genomsnittlig månadslön, (tid o prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön, (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
kronor
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), undre kvartil:
kronor
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), median:
kronor
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), övre kvartil:
kronor
Referenstid
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP):
År
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
År
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
År
Genomsnittlig månadslön, (tid o prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön, (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
År
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), undre kvartil:
År
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), median:
År
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), övre kvartil:
År
Datatyp
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP):
Stock
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Stock
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
Stock
Genomsnittlig månadslön, (tid o prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön, (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Stock
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), undre kvartil:
Stock
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), median:
Stock
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), övre kvartil:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP):
Nej
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
Nej
Genomsnittlig månadslön, (tid o prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön, (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), undre kvartil:
Nej
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), median:
Nej
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), övre kvartil:
Nej
Säsongsrensad
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP):
Nej
Anställda tjänstemän, privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig ålder, tjänstemän privat sektor (SLP):
Nej
Genomsnittlig månadslön, (tid o prestationslön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön, (lön för arbetad tid), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig månadslön (totallön), tjänstemän privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), undre kvartil:
Nej
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), median:
Nej
Totallön, tjänstemän privat sektor (SLP), övre kvartil:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
0000003U