Genomsnittlig timlön och konfidensintervall, arbetare privat sektor (SLP) efter näringsgren SNI 2002, arbetstidsart och kön. År 2000 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 74 Valda

Sök

arbetstidsart

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch E Kvinnor -Stora strukturella förändringar mellan 2000 och 2001. En stor del av de som 2001 klassificeras som arbetare var 2000 klassificerade som tjänstemän.
näringsgren SNI92
Bransch F -Viss osäkerhet i prestationslön då svårigheter föreligger att periodisera rörlig lön mot arbetade timmar. För kvinnor är urvalsgruppen liten med stor rotation vilket bidrar till viss osäkerhet i siffrorna.
näringsgren SNI92
Bransch F -Viss osäkerhet i prestationslön då svårigheter föreligger att periodisera rörlig lön mot arbetade timmar. För kvinnor är urvalsgruppen liten med stor rotation vilket bidrar till viss osäkerhet i siffrorna.
näringsgren SNI92
Bransch F -Viss osäkerhet i prestationslön då svårigheter föreligger att periodisera rörlig lön mot arbetade timmar. För kvinnor är urvalsgruppen liten med stor rotation vilket bidrar till viss osäkerhet i siffrorna.
näringsgren SNI92
Bransch F -Viss osäkerhet i prestationslön då svårigheter föreligger att periodisera rörlig lön mot arbetade timmar. För kvinnor är urvalsgruppen liten med stor rotation vilket bidrar till viss osäkerhet i siffrorna.
näringsgren SNI92
Bransch F -Viss osäkerhet i prestationslön då svårigheter föreligger att periodisera rörlig lön mot arbetade timmar. För kvinnor är urvalsgruppen liten med stor rotation vilket bidrar till viss osäkerhet i siffrorna.
näringsgren SNI92
Bransch F -Viss osäkerhet i prestationslön då svårigheter föreligger att periodisera rörlig lön mot arbetade timmar. För kvinnor är urvalsgruppen liten med stor rotation vilket bidrar till viss osäkerhet i siffrorna.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Specifik bransch O och 91. Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Specifik bransch O och 91. Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Specifik bransch O och 91. Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Specifik bransch O och 91. Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Specifik bransch O och 91. Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch M-O - Specifik bransch O och 91. Svenska kyrkan ingår fr.o.m. 2000 i privat sektor.
näringsgren SNI92
Bransch N - Strukturella förändringar stör jämförelser med tidigare år. En stor del av dem som 2001 klassificeras som arbetare ingick 2000 i tjänstemannastatistiken. Rotation av företag i urvalet stör också jämförelser med tidigare år.
näringsgren SNI92
Bransch N - Strukturella förändringar stör jämförelser med tidigare år. En stor del av dem som 2001 klassificeras som arbetare ingick 2000 i tjänstemannastatistiken. Rotation av företag i urvalet stör också jämförelser med tidigare år.
näringsgren SNI92
Bransch N - Strukturella förändringar stör jämförelser med tidigare år. En stor del av dem som 2001 klassificeras som arbetare ingick 2000 i tjänstemannastatistiken. Rotation av företag i urvalet stör också jämförelser med tidigare år.
näringsgren SNI92
Bransch N - Strukturella förändringar stör jämförelser med tidigare år. En stor del av dem som 2001 klassificeras som arbetare ingick 2000 i tjänstemannastatistiken. Rotation av företag i urvalet stör också jämförelser med tidigare år.
näringsgren SNI92
Bransch N - Strukturella förändringar stör jämförelser med tidigare år. En stor del av dem som 2001 klassificeras som arbetare ingick 2000 i tjänstemannastatistiken. Rotation av företag i urvalet stör också jämförelser med tidigare år.
näringsgren SNI92
Bransch N - Strukturella förändringar stör jämförelser med tidigare år. En stor del av dem som 2001 klassificeras som arbetare ingick 2000 i tjänstemannastatistiken. Rotation av företag i urvalet stör också jämförelser med tidigare år.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
tabellinnehåll
Anställda, arbetare privat sektor (SLP)
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
år
2001
Mätperioden är fr.o.m 2001 huvudsakligen september.
tabellinnehåll
Anställda, arbetare privat sektor (SLP)
Anställda avser de som ingår i löneundersökningen, uppgifterna är avrundade. Följande anställda ingår inte i populationen - Arbetstagare som inte arbetat någon del av mätperioden - Avlönade elever/praktikanter/lärlingar - Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda med okänd avtalad och arbetad tid - Övriga personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat - Styrelsemedlemmar som ej i övrigt tjänstgör i organisationen/företaget - Cirkelledare/timanställda lärare med enstaka undervisningstimmar utspridda över terminen - Ombordanställda/utlandsanställda
Anställda, arbetare privat sektor (SLP)
Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer, dessutom finansiella aktiebolag och institutioner. Hit räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställda definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern 18-64 år som arbetat minst en timme under mätperioden. Som arbetare definieras anställda tillhörande LO s avtalsområde. Anställda som går under medarbetaravtalet definieras oftast som tjänstemän och ingår därmed i redovisningen för tjänstemän.
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ± . Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om antalet anställda är 12000 och konfidensintervallet 2500 innebär det att antalet anställda som skulle ha erhållits vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 12000 ± 2500, alltså mellan 9500 och 14500.
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental
Med arbetade timmar avses faktiskt arbetad tid på ordinarie tid mer-/övertid. Avser 2 månader.
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ± . Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om arbetade timmar är 12000 och konfidensintervallet 2500 innebär det att antalet arbetade timmar som skulle ha erhållits vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 12000 ± 2500, alltså mellan 9500 och 14500.
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid och i förkommande fall helglön. Övertidsersättning ingår ej.
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall
Ett sätt att få en uppfattning om tillförlitligheten i en skattning är att beräkna ett konfidensintervall kring skattningen. Värdet på konfidensintervallet föregås av tecknet ± . Intervallets övre och undre gräns beräknas som skattningen plus/minus standardavvikelsen multiplicerad med 1,96 . Om timlön är 98 kr och konfidensintervallet 0,50 kr innebär det att den timlön som skulle ha erhållits vid en totalundersökning med 95 procents sannolikhet ligger inom intervallet 98 ± 0,50 , alltså mellan 97,50 och 98,50.
2002
Sni 244 Ett högre bortfall påverkar både antals- och lönesiffrorna och det stör jämförelse med föregående år. Sni 28-35 En del företag har bytt näringsgren och det stör jämförelse med föregående år. Sni 31 P.g.a. att en del företag bytt näringsgren har antalssiffrorna ändrats mycket jämfört med föregående år. Även ett högre bortfall gör att jämförelse med föregående år ska göras med försiktighet. Sni E Rotation bland personalkategorierna där en ganska stor andel av de som 2001 klassificerades som arbetare 2002 klassificeras som tjänstemän, vilket stör jämförelse med föregående år. SNI F Viss osäkerhet i prestationslön då svårigheter föreligger att periodisera rörlig lön mot arbetade timmar. Sni 51 Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år. Sni K En del företag har bytt näringsgren och det stör jämförelse med föregående år. Sni 71 Rotation i urvalet stör jämförelse med föregående år. Sni 74 Rotation i urvalet samt att en del företag bytt näringsgren stör jämförelse med föregående år.
tabellinnehåll: Anställda, arbetare privat sektor (SLP) , år: 2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
tabellinnehåll: Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental , år: 2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
tabellinnehåll: Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall , år: 2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
tabellinnehåll: Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall , år: 2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
tabellinnehåll: Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor , år: 2000
Mätperioden är huvudsakligen 1 september- 31 oktober 2000.
tabellinnehåll: Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall , år: 2000
Mätperioden är fr.o.m 2001 huvudsakligen september.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-05-22
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
antal
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
antal
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
antal timmar
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
timmar
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
kronor
Referenstid
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
År
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
År
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
År
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
År
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
År
Datatyp
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Stock
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Stock
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Stock
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Stock
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Nej
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
Nej
Säsongsrensad
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Nej
Anställda, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), 95 procent konfidensintervall:
Nej
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig totallön, arbetare priv sektor (SLP), 95 proc. konfidensintervall:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103D1