Genomsnittlig timlön och reallöneutveckling inom gruv- och tillverkningsindustrin, arbetare privat sektor (SLP) efter kön. År 1952 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Från och med 2008 års undersökning har klassificerats näringsgren enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Tidigare har SNI 2002 använts. Övergången till SNI 2007 stör jämförelser med tidigare års statistikuppgifter, dels p.g.a. en förändrad struktur i urvalet, dels p.g.a. att redovisningsgrupperingen efter näringsgren förändrats.
tabellinnehåll
Genomsnittlig timlön (för arbetad tid) absoluta tal, kronor
Lön för arbetad tid avser tid- och prestationslön samt ob-/skiftillägg och tillägg för risk,smuts,värme och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig reallöneutveckling (för arbetad tid), procent
Lön för arbetad tid avser tid- och prestationslön samt ob-/skiftillägg och tillägg för risk, smuts, värme och dylikt. Övertidsersättning ingår ej.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-05-21
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Genomsnittlig timlön (för arbetad tid) absoluta tal, kronor:
kronor
Genomsnittlig reallöneutveckling (för arbetad tid), procent:
procent
Referenstid
Genomsnittlig timlön (för arbetad tid) absoluta tal, kronor:
År
Genomsnittlig reallöneutveckling (för arbetad tid), procent:
År
Datatyp
Genomsnittlig timlön (för arbetad tid) absoluta tal, kronor:
Stock
Genomsnittlig reallöneutveckling (för arbetad tid), procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig timlön (för arbetad tid) absoluta tal, kronor:
Nej
Genomsnittlig reallöneutveckling (för arbetad tid), procent:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig timlön (för arbetad tid) absoluta tal, kronor:
Nej
Genomsnittlig reallöneutveckling (för arbetad tid), procent:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103H9