Genomsnittlig timlön, arbetare privat sektor (SLP), uppdelad på löneelement efter näringsgren SNI 2007, arbetstidsart och kön. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 51 Valda

Sök

arbetstidsart

Totalt 6 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2014 ingår även åldersgruppen 65-66 i undersökningen.
Från och med 2014 klassificeras personalkategori (arbetare/tjänstemän) utifrån vilken yrkeskod som den anställda har. Detta innebär att alla yrkesgrupper nu antingen är arbetare eller tjänstemän och detta medför stora strukturella förändringar. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med stor försiktighet.
Dubbelprick (..) avser att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller borttagen av sekretesskäl
Statistiken baseras på en urvalsundersökning varför siffrorna är behäftade med viss osäkerhet. Jämförelser mellan olika år kan störas av strukturella förändringar och/eller rotation i urvalet.
Från och med 2008 års undersökning har klassificerats näringsgren enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Tidigare har SNI 2002 använts. Övergången till SNI 2007 stör jämförelser med tidigare års statistikuppgifter, dels p.g.a. en förändrad struktur i urvalet, dels p.g.a. att redovisningsgrupperingen efter näringsgren förändrats.
Privat sektor definieras som privata och offentliga aktiebolag, ekonomiska föreningar/stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag samt intresseorganisationer, dessutom finansiella aktiebolag och institutioner. Hit räknas även hushållssektorns ideella organisationer. Anställda definieras som personal med marknadsmässig lönesättning i åldern 18-64 år som arbetat minst en timme under mätperioden. Som arbetare definieras anställda tillhörande LO s avtalsområde. Anställda som går under medarbetaravtalet definieras oftast som tjänstemän och ingår därmed i redovisningen för tjänstemän.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
arbetstidsart
Arbetstidsart redovisas endast avseende industrins näringsgrenar.
tabellinnehåll
Anställda, arbetare privat sektor (SLP)
Anställda avser de som ingår i löneundersökningen, uppgifterna är avrundade. Följande anställda ingår inte i populationen - Arbetstagare som inte arbetat någon del av mätperioden - Avlönade elever/praktikanter/lärlingar - Anställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Betingsanställda, arvodesanställda, projektanställda med okänd avtalad och arbetad tid - Övriga personer med okänd avtalad och arbetad tid eller vars lön huvudsakligen baseras på företagets resultat - Styrelsemedlemmar som ej i övrigt tjänstgör i organisationen/företaget - Cirkelledare/timanställda lärare med enstaka undervisningstimmar utspridda över terminen - Ombordanställda/utlandsanställda
Genomsnittlig timlön (tid och prestationslön), arbetare privat sektor (SLP), kronor
Genomsnittlig timlön (tid och prestationslön) avser överenskommen fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation och rörlig lön. I rörlig lön ingår prestationslön och ackordslön, provision, bonus, tantiem och dylikt. Övertidsersättning ingår ej.
Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid), arbetare privat sektor (SLP), kronor
Lön för arbetad tid avser tid- och prestationslön samt ob-/skiftillägg och tillägg för risk,smuts,värme och dylikt. Övertidsersättning ingår ej. Uppgifterna är avrundade.
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor
Totallön avser lön för arbetad tid samt förmåner, jour- och beredskapsersättning, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid och i förkommande fall helglön. Övertidsersättning ingår ej.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-05-17
Kontakt
Daniel Widegren, SCB
+46 010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se

Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
linda.karbing@scb.se

Enhet
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
antal
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
antal timmar
Genomsnittlig timlön (tid och prestationslön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Skift- och ob-tillägg, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Helglön, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Andra förmåner, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
kronor
Genomsnittlig ålder, arbetare privat sektor (SLP):
ålder
Referenstid
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
År
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
År
Genomsnittlig timlön (tid och prestationslön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
År
Skift- och ob-tillägg, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
År
Helglön, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
År
Andra förmåner, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
År
Genomsnittlig ålder, arbetare privat sektor (SLP):
År
Datatyp
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Stock
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Stock
Genomsnittlig timlön (tid och prestationslön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Skift- och ob-tillägg, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Helglön, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Andra förmåner, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Stock
Genomsnittlig ålder, arbetare privat sektor (SLP):
Stock
Kalenderkorrigerad
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Nej
Genomsnittlig timlön (tid och prestationslön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Skift- och ob-tillägg, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Helglön, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Andra förmåner, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig ålder, arbetare privat sektor (SLP):
Nej
Säsongsrensad
Anställda, arbetare privat sektor (SLP):
Nej
Arbetade timmar, arbetare privat sektor (SLP), tusental:
Nej
Genomsnittlig timlön (tid och prestationslön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Skift- och ob-tillägg, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig timlön (lön för arbetad tid), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Helglön, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Andra förmåner, arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig timlön (totallön), arbetare privat sektor (SLP), kronor:
Nej
Genomsnittlig ålder, arbetare privat sektor (SLP):
Nej
Skapad datum
2020-02-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Medlingsinstitutet
Matris
AM0103H5