Andel personer behöriga till gymnasium och högskola. Hela riket och kön. År 1997 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

variabel Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Vistelsetid beräknas utifrån antal dagar och nytt år blir det först när 364 dagar övergår till 365 dagar. Det innebär att om en person har varit folkbokförd i Sverige i 729 dagar (1 år och 364 dagar) så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 0-1 år. Om personen varit folkbokförd i 730 dagar så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 2-3 år. På motsvarande sätt fungerar indelningen av övriga grupper vilket gör att man ska ha en vistelsetid på minst 3 650 dagar för att hamna i gruppen Vistelsetid 10- år. Utbildningsregistret genomgick till årgång 2000 större kvalitetshöjande förändringar, ny nomenklatur och att antal nya källor, vilka ledde till ett tidsseriebrott. Detta gör att jämförelser med tidigare årgångar måste göras med stor försiktighet. För mer information se: Mer om befolkningens utbildning. Observera att gruppen EU/EFTA exkl. Norden respektive Övriga världen förändras över tid när länder blivit medlemmar i EU. Till exempel grupperas personer födda i Kroatien till EU/EFTA från 2013 och framåt, innan dess grupperades de till Övriga världen.
tabellinnehåll
Andel behöriga till gymnasium, procent
Täljaren består av personer som slutade grundskolan år t och som var folkbokförda i regionen vid utgången av år t och hade behörighet till gymnasiet (fr.o.m. 2011 behörighet till minst ett nationellt program, se mer information nedan). Nämnaren består av personer som slutade grundskolan år t och som var folkbokförda i regionen vid utgången av år t. Fr.o.m. 2010 avser folkbokföring och vistelsetid utgången av år t-1. För variabeln andel behöriga till gymnasiet är det ett tidsseriebrott år 2011. Innan läsåret 2010/11 fick en elev behörighet till gymnasium om eleven hade som lägst betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. Efter reformen Gy-2011 får en elev behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. För att en elev ska vara behörig till ett nationellt yrkesprogram krävs godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare betyg i fem ämnen, det vill säga totalt åtta.
Observera att andelarna på låg regional nivå kan variera mycket mellan åren. En av förklaringarna till variationer kan vara att det är få personer i populationen som andelarna beräknas på. Populationen består av de som slutade grundskolan det aktuella året.
Källa: Databasen STATIV
Andel behöriga till högskola, procent
Täljaren består av personer som slutade gymnasiet år t och som var folkbokförda i regionen vid utgången av år t och hade behörighet till högskolan. Nämnaren består av personer som slutade gymnasiet år t och som var folkbokförda i regionen vid utgången av år t. Fr.o.m. 2010 avser folkbokföring och vistelsetid utgången av år t-1. År 2014 var det första året då studenter tog examen enligt den nya läroplanen GY 2011.
Observera att andelarna på låg regional nivå kan variera mycket mellan åren. En av förklaringarna till variationer kan vara att det är få personer i populationen som andelarna beräknas på. Populationen består av de som slutade gymnasiet det aktuella året.
Källa: Databasen STATIV
tabellinnehåll: Andel behöriga till högskola, procent , år: 2004
Under år 2012 har andelen behöriga till högskolan avseende år 2004 korrigerats.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Andel behöriga till gymnasium, procent:
andel, procent
Andel behöriga till högskola, procent:
andel, procent
Kontakt
Petter Wikström, SCB
Telefon: +46 010-479 62 62
Fax: +46
e-post: integration@scb.se
Senast uppdaterad
Andel behöriga till gymnasium, procent:
2017-11-21
Andel behöriga till högskola, procent:
2017-11-21
Referenstid
Andel behöriga till gymnasium, procent:
År
Andel behöriga till högskola, procent:
År
Datatyp
Andel behöriga till gymnasium, procent:
Stock
Andel behöriga till högskola, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel behöriga till gymnasium, procent:
Nej
Andel behöriga till högskola, procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel behöriga till gymnasium, procent:
Nej
Andel behöriga till högskola, procent:
Nej
Skapad datum
2019-04-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AA0003D2