Inkomstvariabler. Hela riket och kön. År 1997 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

variabel Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vistelsetid beräknas utifrån antal dagar och nytt år blir det först när 364 dagar övergår till 365 dagar. Det innebär att om en person har varit folkbokförd i Sverige i 729 dagar (1 år och 364 dagar) så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 0-1 år. Om personen varit folkbokförd i 730 dagar så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 2-3 år. På motsvarande sätt fungerar indelningen av övriga grupper vilket gör att man ska ha en vistelsetid på minst 3 650 dagar för att hamna i gruppen Vistelsetid 10- år. Utbildningsregistret genomgick till årgång 2000 större kvalitetshöjande förändringar, ny nomenklatur och att antal nya källor, vilka ledde till ett tidsseriebrott. Detta gör att jämförelser med tidigare årgångar måste göras med stor försiktighet. För mer information se: Mer om befolkningens utbildning. Observera att gruppen EU/EFTA exkl. Norden respektive Övriga världen förändras över tid när länder blivit medlemmar i EU. Till exempel grupperas personer födda i Kroatien till EU/EFTA från 2013 och framåt, innan dess grupperades de till Övriga världen.
tabellinnehåll
Andel personer med kontrolluppgift under 1,5 basbelopp, procent
Antalet personer med summerad kontant bruttolön lägre än 1,5 basbelopp, dividerat med befolkningen. Ålder 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Genomsnittlig disponibel inkomst, antal prisbasbelopp
Medelvärdet av individens disponibla inkomst omräknat till antal prisbasbelopp. Ålder 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Medianvärdet av disponibel inkomst, antal prisbasbelopp
Medianvärdet av individens disponibla inkomst omräknat till antal prisbasbelopp. Ålder 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Andel personer med försörjningsstöd men utan övriga ersättningar, procent
Täljaren består av personer som under det senaste kalenderåret har haft försörjningsstöd i minst 10 månader, som varken haft arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjukpenning eller rehabiliteringspenning eller sjuk- och aktivitetsersättning och vars sammanlagda förvärvsinkomst, inkl. ersättning från arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varit mindre än gränsen för sjukpenninggrundande inkomst. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) Källa: Databasen STATIV
Andel personer utan försörjningsstöd eller introduktionsersättning, procent
Täljaren består av personer som under det senaste kalenderåret inte har haft försörjningsstöd eller introduktionsersättning. På grund av partiellt bortfall i insamlingen av försörjningsstöd år 2011 och framåt baseras statistiken enbart på kommuner som lämnat fullständiga uppgifter. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20-64 år.
En kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra invandrare som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Kommunen bestämmer introduktionsersättningens storlek. Det är inte alla kommuner som använder sig av möjligheten att bevilja introduktionsersättning till flyktingar. Det gäller ett 50-tal kommuner år 2007. I en del kommuner ingår introduktionsersättningen i försörjningsstödet. Från och med 2012 ingår inte längre introduktionsersättning i Socialstyrelsens insamling till statistiken om ekonomiskt bistånd, även om utbetalningar kan fortsätta så länge introduktionen pågår.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Andel personer med etableringsersättning, procent
Täljaren består av personer som fått etableringsersättning under året. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20-64 år. Källa: Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) Källa: Databasen STATIV

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-03-13
Kontakt
Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
integration@scb.se

Enhet
Andel personer med kontrolluppgift under 1,5 basbelopp, procent:
andel, procent
Genomsnittlig disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
antal, prisbasbelopp
Medianvärdet av disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
antal, prisbasbelopp
Andel personer med försörjningsstöd men utan övriga ersättningar, procent:
andel, procent
Andel personer utan försörjningsstöd eller introduktionsersättning, procent:
andel, procent
Andel personer med etableringsersättning, procent:
andel, procent
Referenstid
Andel personer med kontrolluppgift under 1,5 basbelopp, procent:
År
Genomsnittlig disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
År
Medianvärdet av disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
År
Andel personer med försörjningsstöd men utan övriga ersättningar, procent:
År
Andel personer utan försörjningsstöd eller introduktionsersättning, procent:
År
Andel personer med etableringsersättning, procent:
År
Datatyp
Andel personer med kontrolluppgift under 1,5 basbelopp, procent:
Stock
Genomsnittlig disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
Stock
Medianvärdet av disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
Stock
Andel personer med försörjningsstöd men utan övriga ersättningar, procent:
Stock
Andel personer utan försörjningsstöd eller introduktionsersättning, procent:
Stock
Andel personer med etableringsersättning, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel personer med kontrolluppgift under 1,5 basbelopp, procent:
Nej
Genomsnittlig disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
Nej
Medianvärdet av disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
Nej
Andel personer med försörjningsstöd men utan övriga ersättningar, procent:
Nej
Andel personer utan försörjningsstöd eller introduktionsersättning, procent:
Nej
Andel personer med etableringsersättning, procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel personer med kontrolluppgift under 1,5 basbelopp, procent:
Nej
Genomsnittlig disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
Nej
Medianvärdet av disponibel inkomst, antal prisbasbelopp:
Nej
Andel personer med försörjningsstöd men utan övriga ersättningar, procent:
Nej
Andel personer utan försörjningsstöd eller introduktionsersättning, procent:
Nej
Andel personer med etableringsersättning, procent:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
AA0003GR