Statistikdatabasen
Andel (i procent) förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar efter utbildning, kön och mottagningsår 1997 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

utbildning

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

mottagningsår Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

sysselsättningsår Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande i RAMS. Bytet av källa och metod innebär tidseriebrott och jämförelser av statistik avseende 2019 och tidigare referensår måste därför göras med stor försiktighet. Ny källa och metod vid framställning av RAMS
I populationen kommunmottagna flyktingar ingår folkbokförda personer, 20-64 år vid år efter mottagningsår (dvs. året då förvärvsarbetande mäts), som någon gång har varit kommunmottagna flyktingar.
Kommunmottagna flyktingar avser flyktingar, skyddsbehövande eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter samt anhöriga till någon av dessa kategorier. Den anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en kommun.
Populationen ändras varje år på grund av åldersavgränsningen. Exempelvis kommer en person som var 18 år vid kommunmottagningen först med i tabellen två år efter mottagningsåret då personen är 20 år. En person som är 64 år vid mottagningsåret är bara med i tabellen på rader för 0 år efter mottagningsår, åren efter är personen över 64 år och därmed utanför populationen.
Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande. Eftersom statistiken är totalräknad används den ofta för att redovisa sysselsättning på regional och lokal nivå.
Med förgymnasial utbildning avses förgymnasial utbildning 9 år (motsvarande) och förgymnasial utbildning kortare än 9 år. I gymnasial utbildning ingår 3-årig men även högst 2-årig gymnasial utbildning. I eftergymnasial utbildning ingår eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, eftergymnasial utbildning 3 år eller längre samt forskarutbildning. Utbildningsregistret (UREG) har till version 2001-01-01, avseende året 2000, genomgått större kvalitetshöjande förändringar vilket leder till ett tidsseriebrott och gör att jämförelser med tidigare versioner av registret måste göras med stor försiktighet – för information se
Kvalitetshöjningen i Utbildningsregistret år 2000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-12-22
Kontakt
Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
integration@scb.se

Enhet
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
andel, procent
Referenstid
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
År
Datatyp
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001E1