Andel (i procent) förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar efter ålder, kön och mottagningsår 1997 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

mottagningsår Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

sysselsättningsår Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I populationen kommunmottagna flyktingar ingår folkbokförda personer 20-64 den 31 december respektive sysselsättningsår/förvärvsår (året då andel förvärvsarbetande mäts) och som någon gång har varit kommunmottagna och som då antingen:
• har omfattats av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun får ersättning för av Migrationsverket
• har omfattats av ”Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar” (1992:1068).
Kommunmottagna avser flyktingar och skyddsbehövande eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter samt anhöriga till någon av dessa kategorier. Den anhörige ska söka uppehållstillstånd inom viss tid från det att anknytningen (referenspersonen) första gången togs emot i en kommun.
*) Populationen ändras varje förvärvsår på grund av åldersavgränsningen. Exempelvis kommer en person som var 18 år vid kommunmottagningen (=mottagningsåret) först med i tabellen två år efter mottagningsåret då personen är 20 år.
En person som är 64 år vid mottagningsåret är bara med i tabellen på rader där mottagningsår är detsamma som förvärvsår, åren efter är personen över 64 år och därmed utanför populationen.

Förvärvsarbetande
Den officiella avgränsningen av förvärvsarbetande i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) redovisas som variabeln Sysselsättningsstatus i Sysselsättningsregistret. De metoder som tillämpas bygger på att man gör en avgränsning som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) definition. Den innebär att alla som utfört ett inkomstbringande arbete minst en timme under en mätvecka ska betraktas som förvärvsarbetande.
I RAMS, som är registerbaserad, finns inte möjlighet att fråga personer om de arbetat en viss tid en viss vecka. Man är här hänvisad till operationella metoder och regler för att genomföra individuella avgränsningar huruvida personen förvärvsarbetat minst en timme per vecka eller inte.
Riktlinjer för de operationella avgränsningsmetoderna:
I RAMS är november den månad för vilken man vill ha uppgift om hur många och vilka som varit förvärvsarbetande minst en timme per vecka. Man arbetar med två kategorier förvärvsarbetande, egna företagare och anställda.
Ytterligare en kategori, ”medhjälpande familjemedlemmar” ingår i ILO:s definition men har uteslutits i RAMS eftersom registerdata helt saknas för dessa.

Tabellerna har utsatts för en röjandekontroll för att undvika risken att identifiera enskilda personer. Celler som blivit sekretessgranskade har markeras med två punkter (..). Celler som inte kan visas pga. att förvärvsåret ligger tidigare än mottagningsåret har också markerats med två punkter (..).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2018-12-19
Kontakt
Petter Wikström, SCB
+46 010-479 62 62
integration@scb.se

Enhet
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
andel, procent
Referenstid
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
År
Datatyp
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, procent:
Nej
Skapad datum
2019-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001C4