Arbetsmarknadsvariabler efter kommun, kön, utbildningsnivå och bakgrundsvariabel. År 1997 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

bakgrundsvariabel Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vistelsetid beräknas utifrån antal dagar och nytt år blir det först när 364 dagar övergår till 365 dagar. Det innebär att om en person har varit folkbokförd i Sverige i 729 dagar (1 år och 364 dagar) så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 0-1 år. Om personen varit folkbokförd i 730 dagar så hamnar personen i gruppen Vistelsetid 2-3 år. På motsvarande sätt fungerar indelningen av övriga grupper vilket gör att man ska ha en vistelsetid på minst 3 650 dagar för att hamna i gruppen Vistelsetid 10- år. Utbildningsregistret genomgick till årgång 2000 större kvalitetshöjande förändringar, ny nomenklatur och att antal nya källor, vilka ledde till ett tidsseriebrott. Detta gör att jämförelser med tidigare årgångar måste göras med stor försiktighet. För mer information se: Mer om befolkningens utbildning. Observera att gruppen EU/EFTA exkl. Norden respektive Övriga världen förändras över tid när länder blivit medlemmar i EU. Till exempel grupperas personer födda i Kroatien till EU/EFTA från 2013 och framåt, innan dess grupperades de till Övriga världen.
tabellinnehåll
Andel förvärvsarbetande, procent
Täljaren består av antal förvärvsarbetande enligt den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året. Gränsvärdet som avgör om en anställd person är förvärvsarbetande eller inte skattas enligt en modellbaserad metod. Syftet är att hitta ett gränsvärde, en nivå av löneinkomst, som så långt det är möjligt, motsvarar den internationella arbetsorganisationens (ILO) definition av sysselsättning. Personer som har en löneinkomst som är högre än gränsvärdet antas vara förvärvsarbetande. Nämnaren består av befolkningen.
Ny källa för egenföretagare och justerad skattningsmetod i RAMS fr.o.m. årgång 2004 medför ett tidsseriebrott. Ålder 20-64 år.
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Andel företagare av de förvärvsarbetande, procent
Täljaren består av egenföretagare och företagare i eget AB. Nämnaren består av antalet förvärvsarbetande enligt Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Ålder 20-64 år.
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Andel inskrivna arbetslösa, procent
Täljaren består av personer som någon gång under året varit inskriven som arbetslös enligt Arbetsförmedlingens register. Man definieras som inskriven arbetslös om man under året varit registrerad som öppet arbetslös och/eller sökande i program med aktivitetsstöd. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20-64 år.

Källa: Databasen STATIV
Andel öppet arbetslösa, procent
Täljaren består av personer som någon gång under året registrerats som öppet arbetslösa i sökandekategori för öppen arbetslöshet. Från och med uppdatering år 2018 av nya uppgifter från 1997 och framåt justerades även innehållet i Andel öppet arbetslösa. Tidigare ingick endast personer som den senaste sökandeperioden var registrerad som öppet arbetslös. Innan ändringen kunde en person tillhöra endast en sökandekategori under det aktuella året. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20-64 år. Källa: Databasen STATIV
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent
Täljaren består av personer som någon gång under året registrerats som sökande i program med aktivitetsstöd. Indikatorn skapas genom gruppering av samma sökandekategorier som Arbetsförmedlingen använder i sin statistik om sökande i program respektive år. Från och med uppdatering år 2018 av nya uppgifter från 1997 och framåt justerades även innehållet i Andel sökande i program med aktivitetsstöd. Tidigare ingick endast personer som den senaste sökandeperioden var registrerad som sökande i program med aktivitetsstöd. Innan ändringen kunde en person tillhöra endast en sökandekategori under det aktuella året. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20-64 år.
Källa: Databasen STATIV
Andel långtidsarbetslösa, procent
Täljaren består av personer under 25 år inskrivna som öppet arbetslösa hos arbetsförmedlingen någon gång under året, sammanhängande minst 100 dagar samt för 25+ år minst 6 månader. Nämnaren består av befolkningen. Ålder 20-64 år. Källa: Databasen STATIV
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år, procent
Täljaren består av de som är förvärvsarbetande både år t och år t-1. Nämnaren består av antalet förvärvsarbetande år t-1 i respektive region. Ålder 20-64 vid år t . Beräkningen görs endast på personer som är folkbokförda båda åren.
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Andel fortfarande företagare efter ett år, procent
Täljaren består av de som är företagare både år t och år t-1. Nämnaren består av antalet företagare år t-1 i respektive region. Ålder 20-64 vid år t . Beräkningen görs endast på personer som är folkbokförda båda åren.
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Andel i chefsposition, procent
Täljaren består av anställda personer inom yrkesområdet ledningsarbete enligt SSYK. Nämnaren består av personer som är anställda och sysselsatta och har ett klassificerat yrke. Ålder 20-64 år.
Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i registret sedan tidigare. Den tidigare koden som använts får vara maximalt fem år gammal.
Källa: Yrkesregistret, Yrkesregistret med yrkesstatistik. Beskrivning av SSYK: SSYK. Beskrivning av förvärvsarbetande: RAMS
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent
Täljaren består av personer som har eftergymnasial utbildning och som har ett arbete inom yrkesområde 2 (yrken med krav på fördjupad högskolekompetens) och 3 (yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande) enligt SSYK. Nämnaren består av personer som är anställda och har en eftergymnasial utbildning. Ålder 20- 64 år.
Från och med 2014 redovisas yrkesuppgifter efter den reviderade standarden för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). SSYK 2012 ersätter den tidigare versionen, SSYK96. Detta betyder att jämförelser mellan 2014 och tidigare år inte bör göras. För anställda i åldern 16–64 år 2014 avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, förhållandena under referensåret eller året efter. 19 procent av uppgifterna är imputerade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i registret sedan tidigare. Den tidigare koden som använts får vara maximalt fem år gammal.
Källa: Yrkesregistret, Yrkesregistret med yrkesstatistik. Beskrivning av SSYK: SSYK Beskrivning av utbildning: SU. Beskrivning av förvärvsarbetande: RAMS.
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent
Täljaren består av personer som har eftergymnasial utbildning och som har ett arbete inom kvalifikationsnivåerna 3 och 4 enligt SSYK2012. Yrkesområden som ingår i kvalifikationsnivåerna 3 och 4 är chefsyrken, yrken med krav på fördjupad högskolekompetens, yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande samt officerare inom yrkesområdet militärt arbete.

Nämnaren består av personer som är anställda och har en eftergymnasial utbildning. Man måste ha ett klassificerat yrke enligt SSYK2012 för att ingå i nämnaren. Ålder 20–64 år.

Källa: Yrkesregistret, Yrkesregistret med yrkesstatistik. Beskrivning av SSYK: SSYK Beskrivning av utbildning: SU. Beskrivning av förvärvsarbetande: RAMS.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-04-22
Kontakt
Daniel Kruse, SCB
+46 010-479 65 94
integration@scb.se

Enhet
Andel förvärvsarbetande, procent:
andel, procent
Andel företagare av de förvärvsarbetande, procent:
andel, procent
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
andel, procent
Andel öppet arbetslösa, procent:
andel, procent
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
andel, procent
Andel långtidsarbetslösa, procent:
andel, procent
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år, procent:
andel, procent
Andel fortfarande företagare efter ett år, procent:
andel, procent
Andel i chefsposition, procent:
andel, procent
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
andel, procent
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
andel, procent
Referenstid
Andel förvärvsarbetande, procent:
År
Andel företagare av de förvärvsarbetande, procent:
År
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
År
Andel öppet arbetslösa, procent:
År
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
År
Andel långtidsarbetslösa, procent:
År
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år, procent:
År
Andel fortfarande företagare efter ett år, procent:
År
Andel i chefsposition, procent:
År
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
År
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
År
Datatyp
Andel förvärvsarbetande, procent:
Stock
Andel företagare av de förvärvsarbetande, procent:
Stock
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
Stock
Andel öppet arbetslösa, procent:
Stock
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
Stock
Andel långtidsarbetslösa, procent:
Stock
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år, procent:
Stock
Andel fortfarande företagare efter ett år, procent:
Stock
Andel i chefsposition, procent:
Stock
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
Stock
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel förvärvsarbetande, procent:
Nej
Andel företagare av de förvärvsarbetande, procent:
Nej
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
Nej
Andel öppet arbetslösa, procent:
Nej
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
Nej
Andel långtidsarbetslösa, procent:
Nej
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år, procent:
Nej
Andel fortfarande företagare efter ett år, procent:
Nej
Andel i chefsposition, procent:
Nej
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
Nej
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel förvärvsarbetande, procent:
Nej
Andel företagare av de förvärvsarbetande, procent:
Nej
Andel inskrivna arbetslösa, procent:
Nej
Andel öppet arbetslösa, procent:
Nej
Andel sökande i program med aktivitetsstöd, procent:
Nej
Andel långtidsarbetslösa, procent:
Nej
Andel fortfarande förvärvsarbetande efter ett år, procent:
Nej
Andel fortfarande företagare efter ett år, procent:
Nej
Andel i chefsposition, procent:
Nej
Andel med eftergymn. utb. med arbete inom yrkesomr. 2-3 enligt SSYK, procent:
Nej
Andel med eftergymn. utb. med arbete på kval.nivå 3-4 enligt SSYK, procent:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001T8